Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „SYNAPSA” w Mrągowie

Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Rodzinie „SYNAPSA” w Mrągowie

            „Nasze Stowarzyszenie działa od 2002. Działamy na rzecz pomocy rodzinom z naszego powiatu.

            Każde wsparcie pozwoli nam na szybsze zrealizowanie założonych celów. Prosimy o przekazanie 1% na rzecz naszego stowarzyszenia. KRS 0000005380.

            Stowarzyszenie SYNAPSA realizując projekty, które dotyczą problemów społecznych, tworzy zawsze, na własny użytek, program rozwiązywania danego problemu społecznego, który został zdiagnozowany w środowisku lokalnym.

            Projekty realizowane przez Stowarzyszenie, m. in.:

  • „W trosce o zdrową rodzinę”;
  • aktualnie „Stawiamy na rodzinę”;
  • „Rozwiązywanie konfliktów w rodzinach dysfunkcyjnych”;
  • „Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych”;
  • „Kompetentni wychowawczo rodzice skuteczni w walce z demoralizacją nieletnich”;
  • „Uczymy się poprawnie mówić. Pomoc logopedyczna dzieciom ze środowiska wiejskiego”.

            W roku 2002 Stowarzyszenie realizowało Program Pomocy dla dzieci z domu dziecka z Mrągowa pod nazwą „Próg” oraz prowadziło szkolenie dla organizacji pozarządowych z zakresu pisania wniosków grantowych.

            Począwszy od roku 2002 Stowarzyszenie co rok organizuje punkty poradnictwa specjalistycznego, w ramach realizacji projektów.

            W latach 2003-2005 Stowarzyszenie prowadziło akcje „Otwarty krąg”, podczas której członkowie Stowarzyszenia prowadzili zajęcia edukacyjne dla mieszkańców miasta Sorkwity (zajęcia dot. pomocy w trudnych sytuacjach, edukacji rodzinnej i wychowawczej oraz prowadzone były korepetycje).

            Cyklicznie, co roku, od roku 2005 Stowarzyszenie w ramach realizacji projektu „Działania w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych i innych uzależnień oraz przeciwdziałanie przemocy w rodzinie”, współfinansowanego przez Gminą Miejską Mrągowo oraz Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki prowadzi Telefon Zaufania.

            Uczestnictwo w konsultacjach programów dotyczących programów społecznych tworzonych i realizowanych w Powiecie Mrągowskim, np. Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2005-2010 oraz rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi w mieście Mrągowie i Gminie Piecki.

            W roku 2006 Stowarzyszenie realizowało projekty „ABC Grantów” oraz „Sportowe Granty”, współfinansowane przez Gminę Miejską Mrągowo”, podczas których prowadzone były warsztaty i szkolenia dla innych NGO oraz udzielane były granty.

            W latach 2007-2009 prowadzony był Klub Puszystych dla dorosłych mieszkańców Mrągowa i dla młodzieży, który upowszechniał zdrowy i aktywny styl życia, przeciwdziałając problemowi otyłości wśród społeczności.

            W latach 2007-2009 prowadziło grupę wsparcia przy Klubie Puszystych oraz grupę wsparcia dla dzieci i młodzieży przy Klubie Puszystych.

            Stowarzyszenie przy współpracy z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie i w Kętrzynie w latach 2007-2010 prowadziło mediacje wśród osób korzystających z pomocy w/w centrów. Od października 2010 Stowarzyszenie SYNAPSA prowadzi Ośrodek Mediacji.

            Do roku 2008 Stowarzyszenie było członkiem Sieci Wspierania Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko- Mazurskiego HEROLD.

            W roku 2008 Stowarzyszenie przy współpracy z PCPR w Mrągowie przeprowadziło spotkanie edukacyjne dla młodzieży dot. sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych. W ramach realizacji projektów prowadzone były zajęcia edukacyjne dla beneficjentów projektów. Każdy z projektów zawierał części warsztatowo-edukacyjne

            W roku 2008 Stowarzyszenie przy współpracy z PCPR w Mrągowie przeprowadziło spotkanie edukacyjne dla młodzieży dot. sposobów radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych.

            W latach 2008-2009 Stowarzyszenie prowadziło Świetlicę Wiejską dla dzieci w Macharach.

            W roku 2008, 2009 i 2010 Stowarzyszenie brało udział w Tygodniu Pomocy Ofiarom Przestępstw organizowanym przez Sąd Rejonowy w Mrągowie (pomoc osobom potrzebującym wsparcia specjalistycznego; poradnictwo)

            Stowarzyszenie realizowało projekty własne: „Prowadzenie grup wsparcia dla rodzin zastępczych” – współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego realizowany w latach 2009‑2010.

            Członkowie Stowarzyszenia są autorami programu szkoleniowego dla rodzin zastępczych i adopcyjnych „Nie będziesz sam” zatwierdzonego przez Ministerstwo Polityki Społecznej DPS.-VI-4122-39-WB/04.

            Stowarzyszenie prowadzi grupę wsparcia dla rodzin zastępczych.

            Stowarzyszenie SYNAPSA poczyniło kroki zmierzające do utworzenia Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego. Posiada wykwalifikowaną kadrę-autorów programu szkolenia rodzin zastępczych: „Nie będziesz sam” zatwierdzonego przez Ministerstwo Polityki Społecznej DPS.-VI-4122-39-WB/04. Od 2002r. prowadzi szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych.

            W roku 2009 Stowarzyszenie współpracowało z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Piszu w realizacji kampanii na rzecz rodzicielstwa zastępczego Centrum „Podaruj im dom”; oraz z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Mrągowie w realizacji projektu dot. rodzicielstwa zastępczego „W zastępstwie niezastąpieni”.

            Stowarzyszenie SYNAPSA w roku 2009, 2010 i 2011 zorganizowało konferencję dot. mediacji z udziałem lokalnych władz, ośrodków pomocy społecznej i instytucji sądowych. Propagowano na niej mediację, jako alternatywną formę łagodzenia konfliktów i szansę na rozwiązywanie konfliktów w środowisku lokalnym. 

            W roku 2009 w ramach realizacji projektu „Rozwiązywanie konfliktów w rodzinach dysfunkcyjnych” prowadzone było poradnictwo mediacyjne, a następnie mediacje. W tym samym roku wydane zostały ulotki na potrzeby realizowanych projektów o sposobach korzystania z poradnictwa specjalistycznego, ulotki związane z tematyką mediacyjną

            W dniach 16.10.2009 oraz 21.10.2010 r. Stowarzyszenie przeprowadziło konferencję dot. zagadnień związanych z mediacją

            Od roku 2009 Stowarzyszenie współpracuje z Lokalną Grupą Działania „Mazurskie Morze”- współpraca merytoryczna, wspomaganie informacyjne.     

            Stowarzyszenie od 30.12.2009 r. jest członkiem Warmińsko-Mazurskiej Sieci Wsparcia Ekonomii Społecznej, w ramach, której członkowie wspierają się merytorycznie i udzielają informacji, szkolą osoby i inne NGO. Stowarzyszenie jest członkiem Rady Organizacji Pozarządowych Powiatu Mrągowskiego. Jako członek Warmińsko-Mazurskiej Sieci Wsparcia Ekonomii Społecznej Stowarzyszenie prowadzi punkt konsultacyjny dla osób zainteresowanych otworzeniem i działaniem PES oraz dla innych organizacji pozarządowych. Podczas organizowanych konferencji powstawały materiały informacyjne i publikacje do potrzeb realizowanych projektów.

            Od października 2010r. prowadzony jest Ośrodek Mediacji.

            Od października 2010 r. Stowarzyszenie bierze udział w projekcie ESWIP „COP-y Warmii i Mazur”..

            W dniu 15.11.2010 r. Stowarzyszenie zorganizowało konferencję związaną z tematyką FAS/FAE.

            Stowarzyszenie SYNAPSA współpracowało w roku 2010 z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie przy realizacji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla sprawców przemocy.

            Dokonywaliśmy zbiórek charytatywnych na rzecz wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Bogatyni i Zgorzelca. Organizowaliśmy festyny rodzinne mające na celu promowania wspólnego spędzania czasu przez wszystkich członków rodziny.

            Stowarzyszenie od początku istnienia współpracuje merytorycznie i w miarę możliwości finansowych wspiera finansowo domy pomocy, ośrodki interwencji kryzysowej, WTZ, oraz ze wszelkimi placówkami pomocowymi dla potrzebujących. Natomiast nigdy takowych nie prowadziło.              

            Stowarzyszenie SYNAPSA przez cały czas działalności prowadzi politykę otwartych drzwi w stosunku do innych NGO, którym służy wsparciem technicznym, informacyjnym, w miarę możliwości finansowych.

Więcej na www.synapsa.mragowo.pl