Mrągowo statystycznie

Gmina Mrągowo

Mrągowo jest gminą wiejską o powierzchni 295,1 km2, położoną w środkowej części województwa warmińsko-mazurskiego. Na obszarze gminy znajdują się 4 pomniki przyrody, obszary prawnie chronione zajmują 159,2 km2, a lasy 50,3 km2. W latach 2000-2009 liczba ludności gminy zwiększyła się o 3,9%, w 2009 r. w Mrągowie mieszkało 7647 osób. Gęstość zaludnienia na 1km2 wyniosła 26 i było to ponad dwukrotnie mniej niż przeciętnie w województwie.


Spośród mieszkańców gminy 22,3% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 65,7% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 12,0% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadały 52 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54). Działalność gospodarczą poza rolnictwem indywidualnym w 2009 r. prowadziło 485 podmiotów gospodarki narodowej, w tym 97,7% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 1000 ludności jest w gminie niższa (63) od przeciętnej w województwie (80). Mrągowo charakteryzowało się wysokim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 12, czyli tyle ile przeciętnie w województwie. Liczba bezrobotnych kobiet i mężczyzn w gminie była zbliżona. W Mrągowie funkcjonują 4 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. Łącznie do szkół w 2009 r. uczęszczało 475 uczniów. Na koniec 2009 r. Populacja dzieci i młodzieży (0-17 lat) w gminie wyniosła 1702, w tym: dzieci w wieku 3-6 lat 330, 7-12 lat 518 i 13-15 lat 377. W gminie brak jest zakładów opieki zdrowotnej. Gmina dysponuje 5 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznymi) ze 169 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z noclegów skorzystało 2,2 tys. osób, którym udzielono 9,7 tys. Noclegów. Bazę mieszkaniową gminy Mrągowo w 2009 r. tworzyło 2325 mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 84,5 m2 (w województwie 65,9 m2). Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 38,9% mieszkańców gminy. Dostęp do infrastruktury technicznej w gminie był trudniejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców gminy Mrągowo w 2009 r. z wodociągu korzystało 80 osób, a z kanalizacji 25. W gminie brak jest sieci gazowej.

 

Miasto Mrągowo

Mrągowo to miasto powiatowe o powierzchni 15 km2. W latach 2000-2009 liczba ludności miasta zmniejszyła się o 1,6%, w 2009 r. w Mrągowie mieszkały 21732 osoby. Spośród mieszkańców miasta 18,9% to osoby w wieku przedprodukcyjnym, 66,6% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, a 14,5% osoby w wieku poprodukcyjnym. Na 100 osób w wieku produkcyjnym przypadało 50 w wieku nieprodukcyjnym (w województwie 54). Działalność gospodarczą, poza rolnictwem indywidualnym, w 2009 r. prowadziło 2,5 tys. podmiotów gospodarki narodowej, w tym 95,5% w sektorze prywatnym. Liczba podmiotów w przeliczeniu na 10 tys. ludności w mieście jest wyższa (1132) niż w województwie (805). Najwięcej podmiotów działało w sekcjach: handel i naprawa pojazdów samochodowych (27,2%), budownictwo (11,5%) i obsługa rynku nieruchomości (9,5%). Mrągowo charakteryzowało się niskim poziomem bezrobocia rejestrowanego. Spośród 100 mieszkańców w wieku produkcyjnym, w rejestrze bezrobotnych figurowało 11, podczas gdy w województwie 12. Bezrobocie częściej dotyczyło mężczyzn, którzy stanowili 52,4% ogółu bezrobotnych. W Mrągowie funkcjonują 4 szkoły podstawowe (1467 uczniów), 5 gimnazjów (1069 uczniów), 3 zasadnicze szkoły zawodowe (327 uczniów),7 liceów ogólnokształcących (864 uczniów), 10 szkół średnich technicznych i zawodowych (1237 uczniów). Ambulatoryjną opiekę medyczną zapewnia 10 zakładów opieki zdrowotnej i 12 prowadzonych praktyk lekarskich. Miasto dysponuje 15 obiektami noclegowymi (poza kwaterami agroturystycznymi) z 1666 miejscami noclegowymi. W 2009 r. z miejsc noclegowych skorzystało 59,8 tys. osób, w tym 30,9 tys. turystów zagranicznych. Udzielono 154,6 tys. noclegów, w tym 82,8 tys. obcokrajowcom. Stopień wykorzystania miejsc noclegowych w mieście wyniósł 31,3%, w województwie 29,6%. Bazę mieszkaniową Mrągowa w 2009 r. tworzyło 8,1 tys. mieszkań. Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosiła 63,2 m2 w województwie 65,9 m2. Dostęp do infrastruktury technicznej w mieście był łatwiejszy niż w województwie. Na 100 mieszkańców Mrągowa z wodociągu korzystało 98 osób, z kanalizacji 94 osoby, a z gazu sieciowego (w 2008 r.) 89 osób. Oczyszczalnia ścieków obsługiwała 99,1% mieszkańców miasta.

Źródło: GUS